1. Kurumsal Yaklaşım

Sepaş Enerji olarak, kişisel verilerinizin mahremiyetine ve güvenliğine son derece önem vermekteyiz. Bu bilinçle konu hakkındaki en güncel yasal düzenlemeleri düzenli ve sürekli olarak takip etmekte ve mevzuatın öngördüğü tüm tedbirleri alarak yasal haklarınızın en üst düzeyde korunuyor olduğundan emin olmak istemekteyiz. Bu hakların sizin tarafınızdan da biliniyor olmasına gösterdiğimiz özen gereğince web sitemizdeki “www.sepas.com.tr” kişisel verileri işleme, saklama ve imha politikaları ile bu aydınlatma metnini dikkatlice okumanızı talep ve rica ederiz.

2. Dayanak

Aydınlatma yükümlülüğüne ilişkin bu metin Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 20/3. maddesinde belirtilen temel haklar başta olmak üzere, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. maddesi ile 10.03.2018 tarih ve 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ” hükümlerine ve kişisel verilerin korunması alanını düzenleyen ilgili tüm mevzuat hükümlerine dayanarak hazırlanmıştır.

3. Veri Sorumlusu

Sakarya Elektrik Perakende Satış A. Ş. Şirket merkez adresi: Yahyakaptan Mah. Şevval Sok. Dış Kapı No:4 İç Kapı No:1-2-3 İzmit-Kocaeli.

4. İşlenen Kişisel Verileriniz

Kimlik Verileri Kimlik fotokopisi, ehliyet fotokopisi, plaka no, ad, soyad,, cinsiyet, doğum tarihi, doğum yeri, anne adı, baba adı, TC kimlik numarası, vergi numarası, SGK numarası, yeni kimlikler için kimlik id numarası, Türk vatandaşı olmayan kişiler için pasaport numarası veya uluslararası geçerliliği olan muadili belge numarası, göç idaresi tarafından verilmiş bulunan geçici kimlik ve vergi numarası, ikamet izni müracaat belgesi, oturma izin belgesi, çalışma izni belgesi, medeni durum, imza, vasi belgesi.
Finans Verisi Banka hesap/IBAN bilgisi, fatura verileri ve bilgileri, fatura tutarı ve son ödeme bilgisi, ortalama fatura tutarı, son 12 ayda ödemediği fatura adedi, son 12 ayda ödemediği toplam fatura tutarı, alacaklar toplamı, birikmiş borcu, aktif enerji tüketim bedeli, müşteri tüketimleri, sayaç bilgileri, gelir durumu, tahsilat bilgisi, varsa talimatlı banka bilgisi, sözleşme bilgileri, güvence bedeli borcu/alacağı, malvarlığı bilgisi (tapu kaydı vs.), tapu kaydı fotokopisi.
Risk Yönetimi Finansal profil bilgisi, kredibilite puanı, ödenmemiş/gecikmeli ödeme sayısı, tutarı, enerji kesim adedi, teminat düzeyi, findeks bilgisi gibi kredibilite oluşturulabilecek bilgiler.
Mesleki Deneyim Verisi Meslek odası sicili, meslek bilgisi, eğitim seviyesi, mezun olduğu okullar, iş tecrübeleri.
Pazarlama Verisi Yararlanılan kampanyalar, kampanya verileri, promosyon ürünler, yeni ürünler, indirimli fiyat bilgisi.
İletişim Verileri Telefon numarası, açık adres bilgisi (ev ve iş adresi), e-posta adresi.
Hukuki İşlem Verisi Davaya cevap dilekçesi, süre uzatım dilekçesi, istinaf/temyiz dilekçesi, deliller, dava ve/veya icra takibi başlangıç tarihi, dava ve/veya icra takibi dosya numarası (esas-karar no. vb.), dava ve/veya icra takibi konusu, dava ve/veya icra takip değeri, dava ve/veya icra masraf makbuzları, ödeme/icra emri, aciz vesikası, ihtarname/ihbarname, adli mercilerden gelen evraklar, müzekkere cevabı, tebligat, adli/idari yargı ilk derece ve üst derece mahkemesi kararları, sözleşmeler, imza sirküleri/beyannameleri, aydınlatma ve açık rıza metinleri, fatura, vekâletname, Vasi belgesi, vasi belgesi, veraset ilamı.
Müşteri İşlem Verisi Abone/sözleşme/sözleşme hesap numarası, sözleşme numarası, talep numarası, müşteri/muhatap numarası, sayaç seri numarası, tesisat numarası.
Fiziksel Mekân Güvenliği Verisi Kamera kayıtları.
Görsel ve İşitsel Veri Arama yapıldığında çağrı merkezi aracılığıyla ses kayıtları, kişinin fotoğrafı, fotoğraf (ev-işyeri-araç).
Dernek Üyeliği Verisi Dernek üyelikleri.
İşlem Güvenliği Verisi Web site ziyaretinde IP adresi, konum bilgisi, çerezler, log kayıtları, dijital iz verisi.
Sağlık bilgileri Sağlık bilgisi.
Diğer Tüketim verisi, tüketim ekstreleri, tüketim noktası, tahliye tarihi, faturalamaya esas endeks/okuma bilgileri, günlük/yıllık tüketim bilgisi, tüketici grubu, tekil kod, EIC kodu (enerji tanımlama kodu), sayaç ve ölçüm sistemi bilgileri, DASK poliçe numarası, faturalamaya esas endeks ve okuma bilgileri, talimatlı banka bilgisi, ,meslek, elektrik fatura sureti, sektör, çocuk sayısı, hangi sosyal medya mecralarını kullandığı, özel sigortası olup olmadığı, evli ise eşinin çalışıp çalışmadığı durumu ve eşinin mesleği, özel sağlık sigortası, çalışan sayısı, hobiler, ilgi alanları, spor kulüpleri taraftarlığı bilgisi gibi segmentasyon için gerekli demografik, ekonomik ve davranışsal veriler, EPDK şikâyeti ve her türlü müşteri şikâyeti esnasında sorunun anlaşılması için müşteri tarafından paylaşılabilecek kişisel veriler, abone grubu (mesken-kamu ve özel hizmetler sektörü ile diğer abone grubu, sanayi), tarife (ulusal tarife-serbest tüketici), müşteri tipi (B2B, B2C), bölge, abonelik başlangıç tarihi, abonelik bitiş tarihi, şikâyet bilgileri, alacaklar tutarı, iletişim izni verilip verilmediği, tapu, araç, banka hesap sorgu sonucu, işyeri sorgu sonucu, kullanım hakkını ispata yarayan bilgi ve belgeler, emeklilik belgesi, gazi, şehit yakını tanıtım kartı.

5. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

Şirketimizden elektrik hizmeti almanız sürecinde işlenen yukarıda belirtilen kategoride yer alan kişisel verilerinizin aşağıdaki amaçlarla sınırlı olarak işleniyor olduğunu bilginize sunarız:

a) Şirketimiz ve bayilerimizde fiziki güvenliğin sağlanması amacıyla ve özellikle;

b) Müşterilerimizin hizmet alımı ile ilgili yürütülen her türlü sürecin yönetimi/takibi amacıyla ve özellikle;

6. Kişisel Verilerinizin Aktarılması İle İlgili Hususlar

Bu metnin 2. maddesinde sayılan kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5/2 a, c, ç, e bentleri ile ile 8/2 maddesinde belirtilen “kanunlarda öngörülmesi, sözleşmenin kurulması veya ifası, hukuki yükümlülüğün yerine getirilebilmesi, bir hakkın tesisi, kurulması veya ifası” kapsamında aktarılmasını gerektiren sebeplerle sınırlı olmak üzere kanundaki istisna hükümleri uyarınca;;

  1. Şirketimizin yasalar karşısındaki yükümlülüklerini ifa edebilmek amacıyla, mevzuatlardan veya sözleşmeden kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesine yönelik olarak, Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Kimlik Bildirme Kanunu, Vergi Usul Kanunu ve bunlarla sınırlı olmamak üzere diğer mevzuat hükümleri izin verdiği ve gerektirdiği ölçüde ilgili kurum veya kuruluşlar ile Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı, Vergi Daireleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, PTT, bankalar, alacak takip, arama, tahsilat hizmeti alınan firmalar, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Mahkemeler, EPİAŞ, TEİAŞ, EÜAŞ, elektrik kesme işlemi için müşterimizin bulunduğu bölgedeki dağıtım şirketine, talep halinde mevzuat çerçevesinde belediyeler, adli merciler, icra daireleri vb. kamu kurumlarına aktarılmaktadır.
  2. Hukuki haklarımızın kullanılabilmesi açısından olası bir yargılamada ihtiyaç duyulabilecek kişisel verileriniz, avukatlarımız ve adli merciler ile paylaşılabilecektir. İstisna hükümlerine dahil olamayabileceği değerlendirilen noktalarda ise;
  3. Müşterilerimizin daha sağlıklı hizmet alabilmesi amacıyla ve Şirketimizin hâlihazırda üçüncü şahıslar ile birlikte yürüttüğü kampanyalar ile önümüzdeki dönemde yürütebileceği tüm kampanyalar dâhilinde “TC kimlik numarası, ad soyad ve iletişim” bilgileriniz, sözleşme ilişkisinde olduğumuz/olacağımız çağrı merkezi, anket ve araştırma şirketleri, SMS ve mailing hizmeti veren şirketler, GSM şirketleri, müşteri memnuniyet araştırma şirketleri, danışmanlık şirketleri gibi üçüncü kişilerle; kampanya partneri olan ve müşteriye fayda sağlamaya yönelik sözleşme ilişkisi kurulmuş/kurulacak olan üçüncü kişilerle aktarılmasını gerektiren sebeplerle sınırlı olmak üzere paylaşılabilecektir.
  4. Danışmanlar ve denetimciler dâhil olmak üzere danışmanlık hizmeti aldığımız üçüncü kişiler, enerji mevzuatı kapsamında destek hizmeti alınan firmalar, yetkili bayi, Şirketimizin iştirakleri, ana hissedarı, ana hissedarının iştirakleri ve bağlı olduğu risk grubundaki şirketler, pay satışı kapsamında muhtemel alıcılar, sözleşme kapsamında tercüme hizmeti alınan firmalar, arşiv şirketleri, kargo gönderim şirketleri, sms/mail gönderim şirketleri, fatura hizmeti veren firmalar, aramaların yapılabilmesi ve karşılanabilmesi için çağrı merkezi şirketleri, müşterilerle iletişime geçebilmek için sosyal medya hizmeti veren firmalar vb. anlaşmalı olduğu hizmet sağlayıcılar ve iş ortakları ile aktarılmasını gerektiren sebeplerle sınırlı olmak üzere paylaşılabilecektir.
  5. Fiziki veya dijital arşiv hizmeti alınan, teknik ve idari altyapı ve elektronik sistemlerin kurulması, geliştirilmesi, bakımına yönelik hizmet alınan, çağrı merkezi hizmeti alınan üçüncü kişilere işin gerektirdiği ölçüde aktarılmasını gerektiren sebeplerle sınırlı olmak üzere aktarılabilmektedir.

7. Kişisel Verilerinizi Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verilerinizi,

  1. Abone olmak için başvurunuz sırasında müşteri hizmetleri merkezlerimiz ile bayi ofislerimizde sözlü/yüz yüze ve fiziken, web sitemizde doldurduğunuz başvuru da dahil her türlü form aracılığıyla elektronik ortamda, online mesajlaşma portalları (push web, web chat vb.) mobil uygulama yoluyla, güvenlik kamerası, telefon, e-posta, faks ve çağrı merkezi aracılığıyla, şirketimizin sosyal medya hesapları, whatsapp, SMS, web sitesi çerezler, kimlik paylaşım sistemi, adres paylaşım sistemi, EPİAŞ, EPDK, mahkemeler ve diğer kamu kurumları aracılığıyla topluyoruz.
  2. Hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek için bize iletilen hukuki belge ve tebligatlar vasıtasıyla topluyoruz.

Kişisel verilerinizi işlememizin hukuki sebebi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5/2 a, c, ç, e bentlerinde belirtilen “kanunlarda öngörülmesi, sözleşmenin kurulması veya ifası, hukuki yükümlülüğün yerine getirilebilmesi, bir hakkın tesisi, kurulması veya ifası” kapsamında kanundaki istisna hükümleri ile istisna hükümlerine dâhil olamayabileceği değerlendirilen noktalarda ise aynı kanunun 5/1 hükmünde belirtilen açık rıza ilkesine dayanıldığını belirtmek isteriz.

8. İlgili Kişi (Veri sahiplerinin) Hakları

Talebinizi, “sepas.com.tr” adresinde örneği bulunan “İlgili Kişi Başvuru Formu”nu doldurmak suretiyle, kimliğinizi ispat etmeniz kaydıyla, Şirket merkez adresimiz olan Yahyakaptan Mah. Şevval Sok. Dış Kapı No:4 İç Kapı No:1-2-3 İzmit-Kocaeli adresine veya kayıtlı elektronik posta (KEP) “sepas@hs03.kep.tr”adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da tarafınızca Şirketimize daha önce sözleşme ile ve/veya iletişim güncelleme formu ile bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresiniz kanalıyla kvk@sepas.com.tr adresine göndererek aşağıdaki haklarınızı kullanabilirsiniz;

Şirketimiz, başvurunuzda yer alan talepleri, KVK Kanunu’nun 13. maddesine uygun olarak, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir. Başvurunun, Şirketimizin hatasından kaynaklanması halinde alınan ücret tarafınıza iade edilir.

Kişisel verilerimin işlenmesi ile ilgili tüm detayların anlatıldığı toplam 8 (sekiz) madde olarak tarafıma bildirilmiş bulunan bu aydınlatma metnini özgür iradem ile anlam ve sonuçlarını kavrayacak şekilde okuyup anladığımı ve bu konuda tarafıma gerekli tüm bilgilendirmenin yapılmış olduğunu beyan ederim.